لطفا قبل از هرگونه سوال در مورد نحوه ی استفاده از ای پی پورت و یوزر و پسورد و دانلود مقاله و کتاب اینجا کلیک کنید NARGOL - اندازه گیری نمک تیتراسیون رسوبی

                                

اندازه گیری نمک

مصطفی پورمظفر

 

 

 

 

 

Prefaec

The analysis of salt involves determination of the constituents other than.

sodium chloride from which by difference the content of the pure substance may be calculated.

sulfates and chlorides of calciumand magnesium are the common impurities present in the brands of the commerical product designed for table use in such quantities. A volumetric determination of chlorine in the sample and

qualitative tests for impurities often suffice. rock salt designed-for cattle feeding may contain impurities in such amount as to warrant an exhaustive analysis.

Both gronover and wohnlich and an-drew and mandeno describe essentially the same modification of the von fellenberg process.

process

 dissolve 100g of the sample in 500cc of water and filter .from any insoluble matter to 100ml of the filterate and 1cc of Hydrichlorc acid .1N and 1cc of bromine water to oxidaze the iodine . boil vigorously for 10min with the addition of a few peeces of pumic stone to remove the excess of bromine ; replacing from time to the water and cool to 10c.

Titration

add 1.5ml of85%phosphoric acid ".2g of potassium iodide , allow

to stand in the dark 3 minutes and titrated with .004 N standard sudium thiosulfate solution.

مقدمه :

تجزیه و تحلیل نمک شامل تعیین نسبت مواد سازنده است محتوای ماده خالص حاوی مقدار قابل اندازگیری  سدیم کلریداست.  سولفات , کلریدکلسیم و کلرید منیزیم نیز ناخالصی موجود در ماده مورد نظر ما  است,  ;که این گونه کمیت ها در جدول ها و نمودار تجاری طراحی وثبت می شوند. برای تعیین کمی ناخالصی ها اغلب از تست تجزیه حجمی کلر استفاده میشود. یک تکه نمک برای گاو و بیشتر دام ها نقش دارو و ضد عفونی کننده را ایفا می کند . گرونور و ونلیک اندرو و ماندنو  بررسی های مهمی در مورد روش  von   fellenbergانجام دادند  که همگی به نتایج مشابهی  دست یافتند .

روش کار:

100گرم نمونه  را در cc 500   اب حل کرده و بعد عمل صاف کردن را انجام میدهیم. cc100مایع زیر صافی را برداشته cc1 هیدروکلرید ریک اسید وcc 1 بروم  با ید ترکیب می کنیمو به مدت 10 دقیقه می جوشانیم . در این مدت زمان به وسیله سنگ خارا اضافی برم را خارج مینماییم و در آب 10درجه قرار می دهیم.

 تیتر کردن

cc5/1 فسفریک اسید 85% "و2 گرم پتاسیم یدید اضافه می کنیم و 3دقیقه در جای تاریک قرار می دهیم وب محلول استاندارد سدیم تیوسولفات 004/ نرمال تیتر می کنیم .

 

 

 

 

مواد و وسایل لازم برای اندازه گیری نمک با روش مور :

  1. نیترات نقره 1/ نرمال
  2. معرف کرومات پتاسیم 5%
  3. بشر
  4. بورت
  5. پیپت
  6. بالن حجمی cc250

روش کار :

5 تا 10 گرم نمونه که در این جا پنیر است را وزن می کنیم.مقدار نمونه بستگی به درصد نمک نمونه دارد , که در این آزمایش 5 گرم از پنیر را در بشر وزن می کنیم و با  cc100 آب مقطر  به خوبی حل می کنیم .

2 تا 3 دقیقه محتویات بشر را ساکن می گذاریم سپس با استفاده از کاغذ صافی محتویات بشر را در بالن حجمی cc250 صاف می کنیم .

در حین صاف کردن کاغذ صافی را در سه مرحله و هر بار با cc 20 آب مقطر می شوییم تا تمامی نمک موجود در نمونه بیرون آید , سپس محلول را به حجم cc  250 می رسانیم . cc  50 از نمونه به حجم رسانده را در بشر ریخته و 6 تا 7 قطره معرف کرومات پتاسیم 5% را به آن اضافه کرده وبا نیترات نقره 1/ نرمال تیتر می کنیم .  تا نمایان شدن رسوب قرمز آجری رنگ تیتراسیون را ادامه می دهیم . حجم نیترات نقره 1/ نرمال cc4 بود .

نتیجه :

 

                                          5  ×  100   ×0585/  ×   N AgNO3 ×  AgNO3مصرفی 

                                                                                                                          =نمک%

                                                                       وزن نمونه (g)

 

                                       

                                                                                       5 × 100 ×  0585/  ×  1/  × 4

                                                       %  34/2  =                                                =نمک%   

                                                                                          5 g))

 

بحث :

نمک در ماده ی غذایی نقش طعم دهنده و نگهدارنده را دارد .

به دلیل این که تقریبا تمام Cl ماده ی غذایی مربوط به نمک طعام است , برای اندازه گیری کمی نمک طعام از حظور Cl در غذا استفاده می کنیم .

رو ش های اندازه گیری نمک عبارتند از :

مور, ولهارد , فاژان.

 

 

روش مور :

در این روش نمک موجود در نمونه را با استفاده از نیترات نقره و  شناساگر کرومات پتاسیم 5% اندازه می گیرند . از آنجا که حلالیت کرومات نقره از کلرید نقره بیشتر است , یون های نقره اضافه شده ابتدا با یون کلر ترکیب شده و پس از برقراری تعادل , زمانی که تمام یون های کلر تبدیل به رسوب سفید کلرید نقره شد , یون نقره ی اضافی جذب یون کرومات می شود .در این مرحله است که رسوب قرمز آجری رنگ کرومات نقره تشکیل می شود و نقطه ی پایان واکنش را نشان می دهد .

 

NaCl +AgNO3   ——>  AgCl + NaNO3

 

 

K2CrO4  + AgNO3   ——> AgCrO4

روش ولهارد :

در این روش حجم معینی از محلول نیترات نقره ی استاندارد را به مقدار معینی از ماده غذایی می افزاییم . حجم نیترات نقره باید طوری انتخاب شود که با کلیه ی یون های Cl موجود در نمونه واکنش انجام داده و مقداری از آن باقی بماند . مواد آلی موجود , به وسیله ی نیتریک اسید , پرمنگنات پتاسیم وحرارت کسید می شوند .

با افزودن اتر یا استون , از ترکیب کلرید نقره ی ته نشین شده با تیوسیانات پتاسیم جلوگیری می شود .

در پایان می توان نیترات نقره ی باقی مانده در محیط را با استفاده از تیوسیانات پتاسیم استاندارد شده اندازه گیری نمود .این روش بیشتر برای فراورده های گوشتی کاربرد دارد و از دقت بیشتری نسبت به روش مور برخوردار است .

در این واکنش از آلوم آهن ِیا آلوم فریک به عنوان شناساگر استفاده نمود .

NaCl + AgNO3 ——> NaNO3 + AgCl

 AgCl Ag+  + Cl¯ ——>

Ag+  + SCN¯  ——> AgSCN

Fe³+   + SCN¯   ——>Fe(SCN)²+

روش فاژان :

در این روش از معرف های جذبی در برابر نیترات نقره استفاده می شود . با وجود این که از دقت بالا تری نسبت به روش ولهارد و مور برخوردار است , در کارخانه جات از این روش استفاده نمی گردد و بیشتر در کارهای تحقیقاتی استفاده می شود .

در این روش نقطه ی پایانی صورتی رنگ بوده و تشخیص آن مشکل است .

 

 

منابع :

WWW.ISIRI.ORG

روش های متداول در تجزیه ی مواد غذایی                     دکتر زیبا حسینی                               انتشارات دانشگاه شیراز

 

TECHNIQUES OF FOOD ANALYSIS                             ANDERW L.WINTON AND KATE BARBER WINTON

 

PAGE;946

+ نوشته شده توسط نارگل در شنبه چهارم دی ۱۳۸۹ و ساعت |